Tag Archives: ngày 4

THƯỢNG TOẠ THÍCH GIÁC NGUYÊN QUANG LÂM CHIA SẺ PHÁP THOẠI

Bản tin số 04 – Ngày thứ tư của khoá Cộng tu Phật thất. THƯỢNG