10 ĐIỀU SINH PHÚC ĐỨC
1️. Phúc sinh do sự bố thí.
2️. Phúc sinh do sự trì giới.
3️. Phúc sinh do sự tham thiền (niệm Phật)
4️. Phúc sinh do sự khiêm tốn.
5️. Phúc sinh do sự hoan hỷ tinh cần làm việc thiện.
6️. Chia sẻ phúc báu đến người khác (bằng cách hồi hướng).
7️. Phúc sinh do sự hoan hỷ, khi biết hoặc thấy người khác làm việc thiện.
8️. Phúc sinh do nghe và thực hành giáo pháp cao thượng.
9️. Phúc sinh do chia sẻ đạo pháp cao thượng cho người khác nghe đúng lúc.
10. Phúc sinh do sự chuyển hoá thân tâm và thực hành thấy biết chân chính.
(Tăng Chi Bộ Kinh)

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời