Cũng là một kiếp trăm năm
Đạo – Đời trọn vẹn sắc không cuộc đời
Phủi tay Cực Lạc thảnh thơi
Gương từ để lại người, trời soi chung.
Đại Bi, Đại Lực, Đại Hùng
Cửa thiền rộng mở bao dung muôn loài
Huyền cơ tiếp dẫn hậu lai
Sống đời thanh bạch không sai nguyện lành
Ruộng đồng giữ chí độ sanh
Lặng yên một cõi trăng thanh vui cùng
Song thưa bạch lạp tương phùng
Kinh luân thông đạt ung dung mây trời
Lắng lòng nghe giọt sương rơi
Sáng nay Người đã về nơi Niết bàn
Di ngôn gói gém lời vàng
Tăng; Ni bốn chúng hai hàng tiễn đưa
Viên Minh vắng tiếng võng trưa
Việt Nam Phật Giáo kế thừa đạo chân
Chắp tay đảnh lễ Hồng ân
Di Đà đại nguyện tay nâng đón về.
Thành kính đảnh lễ Phật- Pháp- Tăng ba đời thường trụ khắp mười phương 🙏

—————————–
*Hình ảnh Sư Phụ thượng Tâm hạ Hòa cùng Phật tử Đạo Tràng Tùng Lâm Hòa Phúc có duyên được chụp hình cùng Cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (Đệ Tam Pháp Chủ) năm 2016.

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời