Ngày 30/12/2022 (nhằm ngày 08/12/Nhâm Dần), tại Tùng Lâm Hòa Phúc diễn ra đêm Hoa Đăng kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo dưới cội cây Bồ Đề.

Đúng 07h30, chư Tăng trụ xứ cùng đại chúng vân tập về giảng đường tầng 02 Tùng Lâm Hòa Phúc. Đầu buổi lễ, chư Tăng nguyện hương thỉnh Phật, sau đó cùng đại chúng vào thời sám hối hồng danh trước khi đi thắp đăng, kinh hành, niệm Phật xung quanh khuân viên khu vực Giảng Đường, tháp, sân chính của Tùng Lâm Hòa Phúc.

Trong kinh Lương Hoàng Sám, quyển thứ nhất, phần Sám hối có ghi lại một đoạn, mong những người hữu duyên đọc được và phản tỉnh chính mình: “Đệ tử chúng con chí thành đảnh lễ, cầu xin sám hối những tội từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, do thân, khẩu, ý gây ra nhiều nỗi bất bình, như chỉ biết có thân mình, không biết có thân người, chỉ biết có mình khổ, không biết có người khổ, chỉ biết có mình cầu an vui, không biết có người cầu an vui, chỉ biết có mình cầu giải thoát, không biết có người cầu giải thoát. Chỉ biết có gia đình mình, có quyến thuộc mình, không biết có gia đình người, có quyến thuộc người, chỉ biết thân mình hơi ngứa một chút, hơi đau một chút đã chịu không nổi, thế mà khi làm cho thân người khác đau thì sợ họ không đau, ít đau, không thấm thía, chỉ biết sợ khổ một chút nơi đời hiện tại mà không biết sợ khổ vô lượng kiếp nơi đời vị lai. Bởi vì làm ác chết rồi phải đọa vào địa ngục, chịu đủ thống khổ, cho đến không biết sợ khổ vô lượng trong đời ngã quỉ, trong đường súc sanh, trong đường a tu la.

Cõi người và cõi trời cũng có vô lượng thống khổ mà không tự biết, chỉ vì tâm không bình đẳng, có phân bỉ ngã, có niệm oán thân, làm cho oán thù tràn khắp lục đạo.

Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt.”

Nguyện cho tất cả quý Phật Tử, nhân ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, cùng với công đức của pháp hội Lương Hoàng Sám đang diễn ra vào mỗi buổi tối tại Tùng Lâm Hòa Phúc, được bồ đề tâm tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, lòng tin Tam Bảo càng kiên cố.

Năm mới Dương Lịch sắp đến, chư Tăng trụ xứ nguyện xin mười phương tận hư không giới vô lượng vô biên chư Phật, chư Đại Bồ tát, và hết thảy Hiền Thánh đều đem lòng từ bi, đồng gia tâm che chở phù hộ cho tất cả chúng con được mãn nguyện, tín tâm được kiên cố, phước đức ngày một cao dày, có từ tâm, nuôi dưỡng chúng sanh như nuôi đứa con một.

Khiến các chúng con được bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật, thập thọ tu thiền, tam nguyện đầy đủ, móng tâm liền được thấy Phật như bà Thắng man Phu nhơn. Hềt thảy hạnh nguyện hoàn toàn thành tựu, đồng như chư Phật, đồng đến Đạo Tràng, thành bậc Chánh giác.

 

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

——————————————

 

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời