Tối ngày 25/12/2022 (nhằm ngày 02/12/Nhâm Dần), tại Tùng Lâm Hòa Phúc, chư Tôn Thiền Đức Tăng trụ xứ khai đàn Lương Hoàng Sám Pháp, bắt đầu tháng tịnh tu gia hạnh hướng về ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Đại đức Thích Tâm Hòa quang lâm chủ lễ sám và sách tấn đại chúng tu tập “về đích” trong những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần.

 

Trong Lương Hoàng Sám có viết về lòng tin đối với Phật là yếu tố quan trọng bậc nhất để quyết định sự thành tựu trên con đường tu hành. Ngược lại, “tội không tin nặng hơn các tội, khiến cho người tu hành lâu không thấy Phật.”

Trong kinh dạy rằng “Cha mẹ thương con chỉ một đời. Phật thương chúng sanh tâm không cùng tận. Lại nữa cha mẹ thấy con vong ân bội nghĩa, thì sanh lòng giận hờn, tình thương giảm xuống. Phật và Bồ tát thương chúng sanh, lòng không như vậy. Thấy chúng sanh bội nghịch lòng thương của Phật và Bồ tát càng tăng lên mãi. Các Ngài còn vào trong địa ngục hỏa luân, địa ngục vô gián mà chịu vô lượng khổ, thế cho chúng sanh. Vì thế nên biết rằng chư Phật và Bồ tát thương xót chúng sanh hơn cha mẹ thương con. Vậy mà chúng sanh vì vô minh che lấp trí huệ, phiền não che lấp tâm tánh, đối với Phật và Bồ tát không biết quay đầu lại mà quy y, không biết ngưỡng mộ. Thuyết pháp giáo hóa, chúng sanh cũng không tin, không chịu mà còn thô lỗ, phỉ báng, chưa từng phát tâm niệm ơn chư Phật.

Vì chúng sanh không tin nên đọa vào đường ác: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh; khắp trong ba đường ác ấy, chịu vô lượng khổ.”

Lại nữa kinh Tam muội dạy rằng: “Tâm chư Phật là tâm đại từ bi; chỗ tâm từ bi của Phật soi đến là chỗ chúng sanh đau khổ”.

Phật thấy chúng sanh chịu khổ não như tên bắn vào lòng Phật, như phá tròng mắt Phật. Thấy rồi thương xót, tâm không tạm yên. Cho nên Phật muốn diệt khổ ngay cho chúng sanh được an vui.”

 

Vì vậy cho nên, trong sám pháp có ghi một lời phát nguyện, quý Phật Tử có thể lưu lại để hành trì hằng ngày “Đệ tử nay nhờ sức từ bi của chư Phật, chư đại Bồ tát mới mong hiểu biết, rất lấy làm hổ thẹn. Những tội đã làm nguyện xin trừ diệt. Những tội chưa làm không dám làm nữa. Từ nay trở đi, cho đến ngày thành Phật, khởi lòng tin kiên cố, không dám thối lui. Xả thân nầy hoặc sanh vào địa ngục, hoặc sanh vào ngã quỷ, hoặc sanh vào súc sanh, hoặc sanh làm người, hoặc sanh làm trời, ở trong ba cõi, hoặc thọ nam thân, hoặc thọ nữ thân, hoặc thọ phi nam phi nữ thân v.v. . . hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc lên hoặc xuống chịu đủ khổ não, không thể chịu nổi, chúng con xin thề: không vì khổ ấy mà thối mất lòng tin ngày nay.

 

Chúng con xin nhờ công đức của việc hành trì pháp sám này phát nguyện:

Nếu các chúng sanh ấy hoặc ở trong loài trời, loài tiên thì được hết nghiệp hữu lậu.

Nếu các chúng sanh ấy ở trong loài a tu la thì khiến họ xả bỏ tánh kiêu mạn.

Nếu các chúng sanh ấy ở trong loài người thì khiến cho hết khổ đau.

Nếu các chúng sanh ấy ở trong các loài địa ngục, ngã quỷ, súc sanh thì khiến cho liền được giải thoát.

Lại nữa, ngày nay người nào nghe được danh hiệu của Tam bảo, và người không nghe được cũng đều nhờ được thần lực của Phật mà được giải thoát, hoàn toàn thành tựu vô thượng bồ đề, đồng với các đại Bồ Tát thành bậc chánh giác.

 

Kính chúc đại chúng có một tháng huân tu tịnh nghiệp, hướng thân tâm cúng dàng lên đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mừng ngày Ngài thành đạo, vì lợi lạc cho tất cả chúng sinh.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô A Di Đà Phật

 

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

 

——————————————

🙏Đại chúng đừng quên những lịch cộng tu cùng chư Tăng tháng 12/Nhâm Dần nhé!

 

  1. 19h15 ngày 22/12/2022-15/01/2023 (29/11-24/12/Âm Lịch): Đàn tụng Kinh Lương Hoàng Sám
  2. 19h15 ngày 30/12/2022 (8/12/Âm lịch): Kính Mừng Đức Phật Thành Đạo
  3. 15h00 – 16h45 ngày 13/01/2023 (22/12/Âm Lịch): Lễ Tạ Tam Bảo & Tảo Tháp
  4. 8h00 – 10h45 ngày 14/1/2023 (23/12/Âm Lịch): Tống Thánh Quy Tây
  5. 7h15 – 16h30 ngày 15/01/2023 (24/12/Âm Lịch): Lễ Tạ Pháp & Tri ân Phật tử
  6. 21h00 ngày 21/01/2023 – 01h30 ngày 22/01/2023 (30/12/Nhâm Dần – 1/1/Quý Mão): Giao thừa Nghinh Xuân Khai Hội Di Lặc

 

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời