Tag Archives: sri lanka

CHIÊM BÁI VÀ CÚNG DƯỜNG TÔN TƯỢNG ĐỨC BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI VÀ CÚNG DƯỜNG TÔN TƯỢNG ĐỨC BỒ TÁT QUAN

CHIÊM BÁI CÂY BỒ ĐỀ VÀ ĐẠI BẢO THÁP TẠI THÀNH PHỐ ANURADHAPURA – SRI LANKA

Đây là điểm đến vô cùng quan trọng của du khách, nó có thể được