Tag Archives: thanh niên phật tử chùa hòa phúc

CHIÊM BÁI VÀ CÚNG DƯỜNG TÔN TƯỢNG ĐỨC BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI VÀ CÚNG DƯỜNG TÔN TƯỢNG ĐỨC BỒ TÁT QUAN

ĐẢNH LỄ ĐỨC TĂNG THỐNG, PHÓ TĂNG THỐNG VÀ XÁ LỢI PHẬT

ĐẢNH LỄ ĐỨC TĂNG THỐNG, PHÓ TĂNG THỐNG VÀ XÁ LỢI RĂNG ĐỨC PHẬT THÍCH