” Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh

Dứt trần lao, Đạo Quả viên thành

Lục căn vắng lặng vô sanh

Ứng Cúng cao thượng: Nhân lành thế gian.

Từ quá khứ, vô vàn Tăng chúng

Ở đương lai, vô lượng Thánh, Hiền

Ơn sâu Tăng Bảo hiện tiền

Con xin kính lễ, gieo duyên Niết-bàn.

Bậc Diệu Hạnh: Thinh văn đệ tử

Bậc Chánh Chân: Pháp lữ Tăng già

Bậc Mô Phạm cõi ta bà

Thân tâm Trực Hạnh, lìa xa luân hồi.

Thành đạo quả: Bốn đôi, tám chúng

Đệ tử Phật, Ứng Cúng tôn nghiêm

Cung nghinh, kính lễ một niềm

Ân đức cao cả, phước điền dày sâu.

Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng

Bằng Tăng-già vô thượng chí tôn

Chúng con quy ngưỡng một lòng

Y lời chân thật, cầu mong an lành.

Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ

Những lỗi lầm ngã mạn, kiêu căng

Cúi xin chư Thánh, Phàm Tăng

Cho con sám tội, ăn năn từ rày.”

Đất là nơi nương náu cho mọi loài, Thầy tổ là nơi chúng con luôn hướng về.

Dịp cuối năm là lúc hàng đệ tử chúng con theo cổ lễ của dân tộc theo gót chân của các bậc cổ đức nơi chốn tùng lâm để gieo trồng phúc căn tuệ đức. Chư Tăng Tùng Lâm Hòa Phúc có nhân duyên thù thắng được các bậc trưởng thượng chỉ dạy và nuôi dưỡng trên con đường tu hành của mình.
Chúng con thành kính tri ân quý Ngài đã vì hạnh nguyện đô nhân làm nơi nương tựa cho hàng đệ tử chúng con.
Chúng con ý thức được cây có cội, nước có nguồn; chúng con biết Phật và các thế hệ tổ sư là cội nguồn của chúng con và chúng con là sự tiếp nối của Quý Ngài. Chúng con nguyện tiếp nhận tuệ giác, từ bi và an lạc mà Phật và chư tổ đã trao truyền; nguyện nắm giữ và bồi đắp không ngừng gia tài tâm linh quý giá ấy. Chúng con nguyện tiếp tục thực hiện chí nguyện độ sinh của quý Ngài, nguyện chuyển hóa những khổ đau trong chúng con, giúp được người đương thời chuyển hóa những khổ đau của họ và mở ra cho các thế hệ tương lai những pháp môn thích hợp có khả năng giúp họ đem đạo Phật áp dụng được vào trong mọi lãnh vực của sự sống. Chúng con nguyện thực tập để sống an lạc ngay trong giờ phút hiện tại, để nuôi dưỡng chất liệu vững chãi và thảnh thơi trong chúng con và để giúp được những người chung quanh.

Sau đây là những hình ảnh chúng con ghi nhận được :

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời